Podmienky používania, ochrana a spracovanie osobných údajov

Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ambitas, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 25, 851 01 Bratislava, SR, IČO 45 280 380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 61558/B (ďalej len „spoločnosť ambitas“).

Spracúvané osobné údaje

Na základe nariadenia EÚ (GDPR) spoločnosť ambitas spracúva nasledovné osobné údaje užívateľov: meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu a údaje uvedené v žiadosti o kontakt, alebo cenovú kalkuláciu.

Špecifické údaje, ktoré spoločnosť na stránke zbiera vyhodnocuje sú spojené s analytikou webovej stránky. Za týmto účelom spoločnosť ambitas ukladá na strane používateľa tzv. cookies, ktoré slúžia na doplnkové marketingové účely, vyhodnotenie štatistík návštevnosti a správania sa používateľov na webových stránkach spoločnosti.

Príjemcovia osobných údajov

Jediným príjemcom osobných údajov v súvislosti s obchodnou aktivitou je spoločnosť ambitas.

Anonymné a s konkrétnou osobou nespárovateľné štatistické dáta súvisiace so samotnou prevádzkou stránky sú spracovávané prostredníctvom služieb Google a s partnerskými sociálnymi sieťami uvedenými v pätičke webovej stránky.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je primárne možnosť existencie kontaktnej osoby v internom CRM systéme spoločnosti ambitas, čo slúži na vzájomnú komunikáciu ohľadne potenciálne poskytovaných služieb, prípravu cenových ponúk na projekty a na zabezpečenie ďalšej vzájomnej obchodnej komunikácie.

Doba uchovávania osobných údajov

Spomenuté osobné údaje budú uchovávané na neurčito až do prijatia žiadosti o ich vymazanie zo strany poskytovateľa osobných údajov (používateľa).

Používateľ ako dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. 

Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je základnou procesnou požiadavkou nakoľko je nevyhnutné na účely získania kontaktu na používateľa, za účelom obchodnej komunikácie.

Možnosti kontaktovania spoločnosti ambitas

Spoločnosť ambitas je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti: Ševčenkova 25, 851 01 Bratisalva, SR alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@ambitas.sk.